Ví da bò thật dập Logo các câu lạc bộ Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool. Barcelona, Real Madrid, Bóp da MU cap cấp